Hệ Thống
Lean6Sigma

NGÔI NHÀ LEAN6SIGMA

Hệ phương pháp Lean6sigma dựa trên 2 phương pháp nổi tiếng là Lean và Sixsigma. Phương pháp Lean6sigma có trên 300 công cụ và còn phát triển thêm nữa trong tương lai. Các công cụ thường xuyên sử dụng được nêu trong ngôi nhà Lean6sigma như sau:

1. 5S

2. Dòng sản phẩm liên tục

3. Thu thập dữ liệu & trình bày

4. Giải quyết vấn đề gốc rể

5. Chuyển đổi nhanh

6. Chuẩn hoá công việc

7. Thống kê kiểm soát quá trình

8. Nhip độ sản xuất và phân tích biểu đồ nhu cầu

9. Làm việc nhóm

10. Kiểm soát trực quan...

Với bộ công cụ này có thể phá tan các tấm bia đá, thép cứng nhất về các lãnh phí, các vấn đề hình thành lâu nay trong chính nội tại doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào nội tại, chiến lược và văn hoá doanh nghiệp mà ứng dụng bộ công cụ này sao cho phù hợp. Đội tư vấn COYOSU thấu hiểu các bâng khuâng của các nhà quản trị doanh nghiệp trên con đường tìm kiếm các phương pháp, công cụ hiệu quả phù hợp với chính nội tại doanh nghiệp của mình. Đáp ứng nhu cầu này công ty COYOSU đã tạo ra mô hình hệ thống các phương pháp quản trị theo Lean6sigma và đã ứng dụng thành công ở nhiều doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP LEAN6SIGMA

Áp dụng các phương pháp quản trị khoa học và cải tiến không ngừng luôn là xu hướng toàn cầu. Việc thực hiện dự án Lean6sigma qua 5 giai đoạn chính: Xác định vấn đề, Đo lường, Phân tích, Cải tiến, Kiểm soát và theo dõi. Phương pháp Lean6sigma là bộ công cụ kết hợp lợi ích cả 2 phương pháp Lean và 6sigma cho ra phương pháp tối ưu nhất, để làm cho Khách hàng hài lòng hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh cho chính doanh nghiệp.

Hệ phương pháp Lean6sigma này được đội tư vấn COYOSU đã ứng dụng thành công ở nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi tư vấn dựa trên năng lực nội tại doanh nghiệp, và các mục tiêu kết nối với chiến lược doanh nghiệp, ứng dụng các phương pháp phù hợp để mang lại kết quả tốt nhất. Chúng tôi hướng dẫn, cầm tay chỉ việc đội điều phối doanh nghiệp để đạt được kết quả như chúng tôi đã cam kết và chúng tôi còn vạch ra kế hoạch cho 5 năm tiếp theo cho đội điều phối doanh nghiệp khi dự án kết thúc.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!